betarjomدلیل آن این است که ترجمه کتاب یکی از نیازهای اساسی جامعه‌ی ادبی و علمی امروزی است. همچنین از طریق ترجمه کتاب‌های مختلف، فرهنگ‌ها بیشتر با یکدیگر آشنا شده و همچنین علم و آموخته‌های جدید علمی با سرعت بیشتری بین ملت‌های مختلف می‌چرخد.
ترجمه کتاب یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در حوزه ترجمه تخصصی است. مخاطبان کتاب ممکن است چند صد نفر تا چند صد‌هزار نفر باشد، بنابراین لازم است که ترجمه کتاب کاملا ساده و روان باشد و بتواند مفهوم کلی را به مخاطب منتقل کند.
کتاب‌های ارزشمند بسیاری در جهان توسط نویسندگان بزرگ نوشته می‌شود. امروزه ترجمه کتاب به عنوان واسطه‌ای بین نویسنده و مردم جهان شده است به همین دلیل این کتاب‌ها به زبان‌های مختلفی بازنویسی می‌شوند. این موضوع باعث شده است که این کتاب‌های ارزشمند در اختیار افرادی که زبان آن‌ها با زبان اصلی کتاب متفاوت است، قرار گرفته و از آن بهره‌مند شوند و همچنین کمک بزرگی به نشر آثار نویسندگان می کند.
چند نمونه از کتاب‌هایی که شهرت جهانی داشته و مردم با شخصیت‌های این داستان‌ها آشنا هستند از جمله هایدی، آنه‌شرلی، پینوکیو است که همه آن‌ها را به خاطر دارند.


برگرفته از سایت خدمات ترجمه تخصصی بترجم

هم اکنون بــا اطـمـیـنـان سفارش دهید!

ثـبـت سـفـارش تـرجـمه